Právě jste zde: Home » Aktuality » Nová Zelená úsporám vyhlášena
Úterý, 19 Lis 2019

Nová Zelená úsporám vyhlášena

Tisk PDF
Nová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelené úsporám. V letech 2013 až 2020 bude poskytovat finanční podporu pro rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu. Podle výnosů z aukcí emisních povolenek se počítá až s 28 miliardami korun.

Program bude realizován vyhlašováním tzv. výzev k podávání žádostí o dotace na opravy a novostavby rodinných domů, bytových domů a budov veřejných služeb. Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Dotovat se budou výhradně komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti. Program má v současné době podobu návrhu, který bude projednávat vláda.

Oproti posledně zveřejněným informacím na začátku listopadu se v programu Nová Zelená úsporám předpokládá tzv. retrospektiva. V první výzvě na rekonstrukci rodinných domů bude poskytována podpora pro stavby, jejichž realizace začala již 1. ledna 2013.

Formy podpory Nová Zelená úsporám

Přímé dotace a výhodné úvěry pro ty, co nemají dostatek finančních prostředků nebo nedosáhnou na běžný komerční úvěr, budou určeny na realizaci opatření ke zlepšení tepelnětechnických vlastností obálky budovy – tepelná izolace stěn, střechy, podlahy nejnižšího podlaží a výměna oken –, dále bude podpora poskytována na výstavbu pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie. Podporována bude také instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a nová regulace otopné soustavy.

Při komplexní realizaci snížení energetické náročnosti - tedy zateplení celé obálky – bude bonusem podporována i výměna zdroje tepla na tuhá fosilní paliva za jiný šetrnější zdroj: plynový kotel, kotel na peletky, tepelné čerpadlo nebo termické solární kolektory. Finanční podpora bude poskytována rovněž na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti, který bude součástí posudku prokazujícího splnění parametrů pro přidělení dotace.

Samostatná podpora instalace například obnovitelných zdrojů bez zateplení obálky (oblast podpory C v původním programu Zelená úsporám) nebude poskytována.

Zvýhodněné úvěry by měly být modelovány podle obdobných principů, jako například v programu Nový Panel. Jejich přesná podoba bude předmětem ještě dalších jednání.

Výše podpory

Podpora 25 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 40 %Podpora 35 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 50 %Podpora 50 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 60 %Výstavba rodinného domu v pasivním standardu 400 tisíc korunVýstavba rodinného domu s téměř nulovou spotřebou energie 500 tisíc korun

Ostatní novostavby budou podporovány také fixní částkou, a to na bytovou jednotku u bytových domů nebo na objekt veřejné služby za předpokladu instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie. Přesná výše podpory bude teprve upřesněna. Definice pasivního domu je dána požadavky ČSN 73 0540-2 (2011). V návaznosti na vývoj evropské legislativy je možné pozdější zpřísnění některých požadavků.

U objektů veřejných služeb bude míra podpory až 90 % z celkových způsobilých výdajů. Pro stanovení celkových způsobilých výdajů budou platit stejná pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí. Výše podpory bude omezena pravidly veřejné podpory dle příslušného režimu. Pravidla opatření a podpory pro objekty veřejných služeb budou vytvořena tak, aby podpora mohla být využita při plnění požadavků evropské směrnice o energetické účinnosti.

Sledované parametry pro přidělení dotace

U jednotlivých hladin podpory rekonstrukcí budou určeny hraniční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla a měrné roční potřeby tepla na vytápění. Dosažení parametrů se bude dokládat odborným posudkem, jeho podobu a obsah bude definovat SFŽP. Jednou z částí posudku bude průkaz energetické náročnosti budovy pro původní a nový stav. Veškeré parametry obálky budovy a energetické náročnosti se budou určovat dle novely zákona 406/2000 Sb. a novely vyhlášky 148/2007 Sb. Osoby oprávněné zpracovat průkaz a posudek budou také definovány novelou jmenované vyhlášky.

Rozdělení peněz v programu Nová Zelená úsporám

Finanční prostředky budou rozděleny v poměru 70 % / 30 % ve prospěch objektů určených k bydlení, a to následujícím způsobem:

55 % rekonstrukce objektů k bydlení15 % novostavby objektů k bydlení (pasivní domy, domy s téměř nulovou spotřebou energie)24 % rekonstrukce objektů veřejných služeb6 % novostavby objektů veřejných služeb

Větší důraz na objekty určené k bydlení plyne z faktu, že zejména vlastníci rodinných domů nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů.

Další kroky v programu Nová Zelená úsporám

V prosinci bude probíhat mezirezortní připomínkové řízení, diskuze s odbornou veřejností a schvalování vládou. V lednu nebo v únoru bude následovat vyhlášení přesných podmínek programu Nová Zelená úsporám. Vypsání první výzvy pro příjem žádostí s celkovou předpokládanou podporou 1,4 mld. Kč se předpokládá v březnu 2013. Výzva bude určena pro opravy rodinných domů. V roce 2013 to bude jediná vyhlášená výzva.

Příjem žádostí by měl začít v srpnu 2013, přičemž žádat o dotaci bude možné i u staveb, které byly zahájeny již 1. ledna 2013. Na podzim by měly být vyplaceny první prostředky. Od roku 2014 by měly být postupně vyhlášeny výzvy pro opravy bytových domů, pro objekty veřejných služeb a pro novostavby.

Zdroj : TZB - info

 

4