Právě jste zde: Home » Aktuality » Základní podmínky programu Zelená úsporám II bod po bodu
Úterý, 19 Lis 2019

Základní podmínky programu Zelená úsporám II bod po bodu

Tisk PDF

Základní podmínky programu Zelená úsporám II bod po bodu

To nejdůležitější, co v tuto chvíli z oficiálních zdrojů víme. Výše dotace a jejich alokace, sledované parametry, harmonogram, termíny a další v bodech:

Principy a přínosy programu

 • umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů
 • zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů
 • zlepšit vzhled měst a obcí v ČR
 • zpřístupnit financování podporovaných opatření pro všechny zájemce se schváleným projektem

Rozdělení alokace (cca 28 mld.Kč)

komplexní rekonstrukce soukromých budov 70% financí, 30% na budovy veřejné služby, a to v této struktuře:
 • objekty k bydlení - rekonstrukce 55%
 • objekty k bydlení - nová výstavba 15%
 • celkem objekty k bydlení tedy 70%

 •        objekty veřejných služeb - rekonstrukce 24%
 •        objekty veřejných služeb - nová výstavba 6%
 •        celkem objekty veřejných služeb tedy 30%
 • Podpora postupně formou výzev vždy stanoven termín, oblast podpory a výše prostředků, příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu.

  Formy podpor pro objekty k bydlení: přímé dotace, zvýhodněný úvěr, bonus

  • pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů
  • nastavení výše přímé podpory - pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podíl z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy
  • podpora i na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy

  Podpora výhradně komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov, tedy: realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy – izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod., instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy - např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace


  Sledované parametry

  • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
  • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
  • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory
  • dosažení bude doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav

  Výše dotace na objekty k bydlení

  • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů
  • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných nákladů
  • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z uznatelných nákladů

  1. výzva žádosti od srpna 2013 pro RD (1,4 mld.), akceptovány realizace započaté po 1. 1. 2013 Příjem žádostí výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na pracovištích SFŽP (využití 14 krajských pracovišť SFŽP).


  Formy podpor pro veřejné budovy

  • přímá podpora až 90% z celkových způsobilých výdajů
  • pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí (stanovení maximální výše podpory na m2 každé konstrukce obálky budovy)
  • omezeno pravidly veřejné podpory – ještě není notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporu

  Časový harmonogram Zelená úsporám II:

  • prosinec 2012 - diskuze záměru s odbornou veřejností a zájmovými svazy, schvalování programu vládou včetně mezirezortního připomínkového řízení
  • leden - únor 2013 - vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám (čeká se na novou vyhl. o ENB)
  • březen 2013 - vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku
  • srpen 2013 - zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
  • podzim 2013 - administrace žádostí v rámci první výzvy
  • podzim 2013 - první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
  • 2014 - vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
  • 2015 - realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby


  Zdroje: MŽP, SFŽP
  4