Právě jste zde: Home » Aktuality » Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLV. výzvu OPŽP na rychloobrátkové projekty
Úterý, 19 Lis 2019

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje XLV. výzvu OPŽP na rychloobrátkové projekty

Tisk PDF

11.03.2013 - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR připravily s ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a nutnosti maximalizovat alokování prostředků výzvu na projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti.

Svým charakterem se jedná o rychloobrátkové projekty typu pořízení stroje, zařízení nebo technologie v rámci Prioritní osy 2 a Prioritní osy 4, kde se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. března 2013 do12. dubna 2013.

Zároveň chceme všechny potencionální zájemce upozornit na to, že žadatel není povinen k žádosti předkládat:

Prioritní osa 2

- Projektovou dokumentaci,
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
- Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)- v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Prioritní osa 4
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a Stanovisko ČIŽP jako povinné přílohy žádosti. Tato stanoviska předloží žadatel dodatečně v průběhu hodnocení žádostí, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení příjmu žádostí tj. do 13. 5. 2013 včetně.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty dodávek vybavení bez stavebních prací.

Upozornění pro žadatele - informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení dalších výzev v rámci Prioritní osy 2 a Prioritní osy 4, které budou zaměřeny na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z OPŽP, až po roce 2013. Výzvy budou vyhlašovány s ohledem na zbývající finanční prostředky z aktuálních výzev.

4