Právě jste zde: Home » Aktuality » Již proběho..
Úterý, 19 Lis 2019

Již proběho..

Tisk PDF

XLV. výzva

Ministerstva životního prostředí

 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí

podporovaných z Fondu soudržnosti.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životní-

ho prostředí České republiky XLV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

 

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 4 jsou přijímány

od 14. března 2013 do 12. dubna 2013.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové náklady projektu

do 50 mil. eur včetně DPH).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu

s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP

a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v  aktuálním znění Směrnice MŽP

č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro pro-

jekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly

315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE–

FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doru-

čit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V přípa-

dě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k  dispozici na  internetových stránkách OPŽP

www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

 

 

Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory

2.1Zlepšení kvality ovzduší

2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o  jmenovitém tepelném výkonu do  5

   MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení ener-

   getických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový

   s nízkoemisními parametry).

 

2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových

   staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů,

pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem sníže-

   ní prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy),

pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle

   povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

Oblast podpory

2.2Omezování emisí

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

c) záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či sní-

   žení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla,

   instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fo-

   tooxidačních jednotek),

d) technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzdu-

   ší.

 

Typ žadatele

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi Implementačního

dokumentu OPŽP.

 

Omezení v rámci výzvy

Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na  projekty, u  kterých se předpokládá ukončení

realizace projektu do konce roku 2013.

V rámci podoblasti 2.1.3 (kropicí a samosběrné vozy) nebudou podporovány projekty zaměřené

pouze na úklid chodníků a dalších prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí

vždy jednat o  silniční komunikace a  jiná prostranství s  dopravou. Čištění chodníků a  dalších

ploch může být pouze doplňkovou částí projektu. Environmentální přínosy projektu se počítají

pouze na snížení reemisí z dopravy.

 

 

Informace k  povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a  pří-

jemce podpory v OPŽP

 

Povinnou přílohou žádosti je Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému

štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011, který bude, v případě projektu zaměřeného

na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí

budov, zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci navrženého opatření. Dále musí být

doloženo stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou referenční budovy (po jednotlivých

konstrukcích budovy) dle ČSN 730540 – 2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu

k energetickému štítku obálky budovy pro Referenční budovu.

Žadatel předloží čestné prohlášení, že je schopen projekt realizovat v  roce 2013, včetně

harmonogramu postupu realizace projektu a  to od  vyhlášení výběrového řízení po  realizaci

a financování projektu.

Žadatel předloží položkový rozpočet. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému

položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory.

U  projektů z  podoblasti 2.1.3 (kropicí a  samosběrné vozy) je žadatel povinen předložit jako

povinnou přílohu žádosti o  poskytnutí podpory doklad (např. smlouva, smlouva o  smlouvě

budoucí apod.) zajišťující udržitelnost projektu po  dobu 5 let od  jeho ukončení. Požadavek

je určen žadatelům z řad obchodních společností provádějících čištění komunikací pro obce,

města či jiné subjekty.

U relevantních projektů z podoblasti podpory 2.2d je žadatel povinen předložit jako povinnou

přílohu žádosti o poskytnutí podpory schválený tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské

praxe“ dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o  stanovení emisních limitů a  dalších podmínek

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nebo platný Provozní řád,

který je součástí povolení provozu zdroje dle §11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.,

o  ochraně ovzduší, v  platném znění. U  relevantních projektů je povinností předložit platné

„Integrované povolení“ podle zákona č. 76/2002 Sb., o  integrované prevenci a omezování

znečištění, o integrovaném registru a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).

 

Žadatel není povinen předkládat:

Projektovou dokumentaci,

Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z  hlediska potřeb životního

   prostředí jako povinné přílohy žádosti,

Územní rozhodnutí (popřípadě územní souhlas) v  souladu se zákonem

   č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) –

   v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí

   právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stav-

   ba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení,

   dále stavební povolení.

 

Metodické pokyny

U relevantních projektů z podoblasti 2.1.3 (kropicí a samosběrné vozy) je nutné, aby výpočty

určující snížení reemisí TZL za rok, uvedené ve Studii proveditelnosti, byly provedeny v souladu

s „Metodikou výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze

tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy“.

U  relevantních projektů z  podoblasti 2.2 d) je nutné, aby výpočty určující snížení množství

emisí NH3 za rok, uvedené ve Studii proveditelnosti, byly provedeny v souladu s „Metodickým

pokynem MŽP k  zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb.,

o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu

technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“.

 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez

souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

 

 

 
4