Ostatní činnosti

Tisk

Územní energetické koncepce a Programy snižování emisí a imisí

Územní energetická koncepce je ve smyslu zákona 406/2000 Sb. dokumentem strategického charakteru, který definuje cíle, priority, opatření a nástroje pro hospodárné nakládání s energií v daném území. Je zároveň podkladovým nástrojem ochrany životního prostředí Územní energetická koncepce je základním dokumentem pro zabezpečení řízení energetické problematiky ve vyčleněném území (kraj, region, město, obec).

Ochrana klimatu

Úspory energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (OZE) představují důležitý činitel při ochraně klimatu Země. Snižování spotřeby (resp. výroby) energie přispívá ke snižování emisí oxidu uhličitého, jakožto nosného činitele oteplování Země.

Energetická politika a legislativa

Energie je jedním ze základních předpokladů pro existenci života na zemi. Její nedostatek i přebytek vyvolávají ekonomické, ekologické a sociální problémy. Z toho důvodu je snahou většiny vyspělých zemí regulovat zdroje i spotřebu energie za účelem nalezení rozumné rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, která by uspokojovala potřeby za přijatelné ceny a s minimálními dopady na životní prostředí. K tomu státy i jejich sdružení (Evropská unie) tvoří svoji energetickou politiku a legislativu.

Udržitelná výstavba

Výstavba nové budovy, její provoz a likvidace či recyklace stavebních materiálů po ukončení fyzické či morální životnosti patří mezi jednotlivé etapy celkového životního cyklu budovy. Budovy i bez posledních dvou jmenovaných hledisek patří mezi hlavní spotřebitele materiálových a energetických zdrojů a nepřímo tak i mezi významné znečišťovatele životního prostředí.

Financování projektů, studie proveditelnosti

Power Service zpracovává studie proveditelnosti, podnikatelské plány, finanční analýzy, plány financování a dále pak také analýzy zdrojů financování a příprav projektů energetických úspor, využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie i projektů v oblasti ochrany ovzduší.